Fylkesmannen i Hedmark har 1. mai 1993 godkjent og fastsatt følgende forskrifter for fiske i Alvdal.

§ 1 Fisketid
Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

§ 2 Redskapsbruk
Det er forbudt å nytte bunden redskap til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.

§3 Fredningssoner
Ved Høyegga dam er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 180 meter oppstrøms fisketrappa og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa. Ved Barks fossen er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 60 meter oppstrøms fossen og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms.

§4 Ikrafttreden
Disse forskrifter trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift for fisket i Alvdal kommune av 5. mai 1972, forskrift for fisket i Savalen, Alvdal og Tynset kommune av 16. november 1979 med endring 4. mars 1981 og forskrift for fisketrappa i Barkaldfossen av 5. april 1979.